Vivekananda Mission Mahavidyalaya
Vivekananda Mission Mahavidyalaya

Governing Body

Governing Body
Sl. No. Name Designation
1. Smt. Madhurima Mondal(Sabhadhipati) President
2. Dr. Pradip Kumar Dash Teacher In Charge and Secretary
3. Swami Biswanathanandaji Maharaj Member, Donor
4. Sk. Habibur Rahaman(SikshaKarmadhakhya) Member, Govt. Nominee
5. Dr. Sujit Bera Member, V.U. Nominee
6. Prof. Nirmal Chakraborty Member, V.U. Nominee
7. Janab Nure Alam Member, Sabhapati, Sutahata Panchayat Samiti
8. Dr. Pradip Kumar Dash Member, Teachers' Representative
9. Dr. Chhabi Sarkar Member, Teachers' Representative
10. Prof. Arijit Roy Member, Teachers' Representative
11. Dr. Dipesh Ghosh Member, Teachers' Representative
12. Sri Swapan Kumar Jana Member, Non-Teaching Representative
13. Sri Ranjit Dolai Member, Non-Teaching Representative
14. G.S Student’s Union Member, Student’s Represent ative